Andrej Obreja

Tháng Tám 23, 2023

Kể từ năm 2015, Andrej Obreja là Trưởng phòng Hỗ trợ của Tập đoàn Trevolution. Anh chịu trách nhiệm quản lý các nhóm hỗ trợ để đạt được các mục tiêu kinh doanh hàng ngày và dài hạn, hợp tác chặt chẽ với ban lãnh đạo tổ chức và ban giám đốc để tác động đến phương hướng hoạt động một cách chiến lược. Ngoài ra, anh còn quản lý các hoạt động hỗ trợ hàng ngày đồng thời giám sát nhiều địa điểm để thúc đẩy tăng hiệu suất làm việc.

Trước đây, trong vòng sáu năm, Andrej là giám sát viên nhập dữ liệu tại Tập đoàn Trevolution và anh bắt đầu sự nghiệp của mình tại Dyninno với tư cách là đại lý bán hàng vào năm 2009.

Andrej có bằng cử nhân Tâm lý học tại Đại học Slavonic (Moldova).