Alexandru Izbas

Tháng Tám 23, 2023

Với chức vụ hiện tại của mình, Alexandru trực tiếp quản lý các chuyên gia thuộc Hệ thống phân phối toàn cầu (GDS) của tất cả các văn phòng và dự án của Tập đoàn Trevolution, củng cố và nâng cao quy trình làm việc, cũng như xây dựng các chương trình tìm kiếm và đào tạo các nhóm chuyên gia GDS mới nhằm hỗ trợ cho sự phát triển nhanh chóng của công ty. Vai trò của Alexandru liên quan đến việc cải thiện các dòng sản phẩm của Tập đoàn Trevolution trong tất cả các dự án, đồng thời quản lý các nhiệm vụ và quy trình khác liên quan đến phát triển sản phẩm. Alexandru bắt đầu con đường của mình ở Dyninno với tư cách là đại lý bán hàng vào năm 2010.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Kinh tế (Giao dịch Quốc tế) tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moldova.