mobilemenu

Privacy Notice Türkiye

*İngilizce versiyonu aşağıda / English version below*

Dyninno Türkiye Çağrı Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi Gizlilik Bildirimi

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin (Özgeçmiş vb.) İşlenmesi Hakkında

1.VERİ SORUMLUSU

Sayın Çalışan Adayı,

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiye ve başvurunuz için teşekkür ederiz.

Dyninno Türkiye Çağrı Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi olarak (bundan böyle “DYNINNO”, “biz”, “bizim”, “Şirket” olarak anılacaktır), kayıtlı ofisiMASLAK MAH. BİLİM SOKAK SUN PLAZA BLOK:5A İÇKAPI NO: 62 SARIYER – ISTANBUL, Türkiye olan, şirketimiz insan haklarına büyük değer vermektedir.

Bu kapsamda DYNINNO olarak işbu “Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Gizlilik Bildirimi”ni (“Gizlilik Bildirimi”) DYNINNO’ya yapacağınız iş başvurusu kapsamında, 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması (“KVKK”), kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla işlediğimiz kişisel verileri size bildirmek üzere hazırladık. Gizlilik Bildirimi kapsamında, bu tür verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin yasal dayanaklar ve yöntemler, kişisel verilerinizin aktarılabileceği alıcı grupları, bu tür aktarımların amaçları ve KVKK kapsamındaki haklarınıza yer verilmiştir.

2. ÇALIŞAN ADAYLARI HAKKINDA HANGİ VERİLERİ TOPLUYORUZ?

Bir çalışan adayının şirket beklenti ve gereksenimlerine uygunluğunu, çalışma mevzuatı, ilgili ulusal ve yerel yasaları ve düzenlemelere göre belirlemek için DYNINNO tarafindan çalışan adaylarının kişisel verileri toplanir. Bu kapsamda aşağıdaki Veri türlerini toplanmakta ve işlenmektedir:

  • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, TC kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası veya benzeri;
  • İletişim bilgileri: Adres, e-mail adresi ve telefon numarası;
  • İş Deneyimi: Özgeçmiş, cover letter, sosyal ağ verileri ve özellikle belirli bir boş pozisyonla ilgili diğer bilgiler.
  • Diğer (Referansla İlgili Bilgiler): telefon görüşmelerinin içeriği, özgeçmişte belirtilen önceki işlerden referanslar, ayrıntılı geri bildirim için önceki iş arkadaşlarınin iletişim bilgileri (örneğin, seçim sürecinin sonuna doğru yalnızca birkaç aday kaldığında başvurulabilir).

Bu feragatnamede belirtilen amaçlar çerçevesinde üçüncü şahıslarin kişisel verilerini paylaşmanız durumunda, ilgili kişilerin bilgilendirilmesinden ve kişisel verilerinin (isim, pozisyon, iş yeri, telefon, e-posta vb.) işlenmesine bir itirazlarının olmadığından sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayın.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, YASAL DAYANAĞI VE İŞLENME AMACI

Kişisel Verileriniz, DYNİNNO’YA iş başvurunuz kapsamında, Şirkete farklı kanallardan (elden teslim, posta veya e-posta gibi) yazılı olarak gönderdiğiniz bilgiler ve özgeçmiş, başvuru formu gibi belgeler ile Şirketin sunduğu istihdam ve danışmanlık şirketleri tarafından sunulan bilgiler ve/veya çeşitli kariyer portalları ve web siteleri aracılığıyla Şirkete sunulan çalışmalar ve/veya başvurular, özgeçmişler ve aday bilgileri, Şirketle yapılan görüşmeler sırasında elde edilen sözlü olarak yapılabilecek bilgiler (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans vb.) ve başvuru belgelerinizde referans gösterdiğiniz kişilerle yapılan görüşmeler aracılığıyla toplanır. Toplanan veriler aşağıda belirtilen amaçlarla Şirket tarafından otomatik yöntemlerle (şirket tarafından kullanılan elektronik sistemler ve programlar) ve otomatik olmayan (fiziksel dosya ve kayıt tutma) işlenir.

Kişisel Verileriniz, iş başvuru değerlendirilmesi ve referans kontrol süreçleri kapsamında , sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hukuki sebebe dayalı olarak, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, aday olarak nitelikler, deneyimler ve yetkinliklerin atanacak pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, çalışan adayının seçme ve yerleştirme süreçlerinin ve iletişiminin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmemesi koşuluyla, 2 yıl boyunca Şirket tarafından, verilerin işlenmesinin gerekli olmasının yasal nedenine daydırılarak, gelecekteki boş pozisyonlar için saklanır.

4.VERİ SAKLAMA

Bilgileriniz, işe alım süreciniz ve istihdamınız sırasında verilerin toplanma amaçları için gerekli olan çeşitli süreler boyunca DYNINNO tarafindan saklanacaktir. Bu sürenin sonunda kişisel verileriniz yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak DYNINNO tarafindan güvenli bir şekilde imha edilecektir.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Adınız, önceki iş deneyiminiz ve referans bilgileriniz, iş başvurunuzda referans olarak belirttiğiniz kişilerle referans kontrolü amacıyla ve bunun için gerekli olan verilerle sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

Ayrıca herhangi bir uyuşmazlık halinde iş başvurunuz kapsamındaki Kişisel Verileriniz ilgili uyuşmazlık ölçüsünde ve sınırlı olarak yasal merciler/ yargı organları ve Şirketin hukuki destek hizmeti aldığı avukat ve danışmanlar ile paylaşılacaktır.

Kabul etmeniz durumunda Kişisel Verileriniz, Şirketimizin merkez ve farklı ülkelerde bulunan iştiraklerine aktarılabileceği gibi yurt dışında bulunan sunucularda saklanabilecektir.

6. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

KVKK ve yürürlükteki diğer mevzuatlar çerçevesinde bilgilerinizle ilgili birtakım haklara sahipsiniz. Haklarınızla ilgili için DYNINNO ile iletişime geçtiğinizde, kurallar gereği olarak herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve talebiniz bir ay içinde yanıtlanacaktir. Yalniz, sorularınıza ilişkin açıklamanin 10(on) sayfayı geçmesi durumunda DYNINNO ücret talep edebilir. Sorularınıza içina yanıtlarınızı CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarından tercih etmeniz durumunda ise DYNINNO olarak talep edilecek ücret talep edilen kayıt ortamın maliyetini aşamaz.

7. HAKLARINIZ KAPSAMINDA ŞİRKETE YAPILAN BAŞVURULAR

Kişisel verilerinizle ve şirketimizin insan kaynaklarındaki benzer süreçlere ilişkin tüm konulardaki, soru ve taleplerinizi privacy.tr@dyninno.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Soru ve talepleriniz, ilgili mevzuat, Şirket politika ve prosedürleri ile teknik ve idari imkanlara uygun olarak cevaplandırılacaktır. İkincil mevzuat kapsamında veri sorumlularına yapılacak resmi başvurularda ise başvurunun, başvuranın adı, soyadı, TC kimlik numarası (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası) ve cevabın gönderileceği adres gibi bilgileri içermesi gerektiğini hatırlatırız.

8. DEĞİŞİKLİKLER VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

Yasalar aksini belirtmediği sürece, DYNINNO bu Gizlilik Bildiriminde, çalışan adaylarının gizliliğine olumsuz bir etkisi olmayacak şekilde küçük değişiklikler yapabilir.

Önemli değişiklikler olması durumunda, bu değişiklikler ve değişen Gizlilik Bildirimi mutlaka DYNINNO web sitelerinde yayınlanacaktır ve çalışan adaylar e-posta veya kurumsal iç iletişim sistemleri aracılığı ile bilgilendirilecektir.

Değişiklikler Yürürlük Tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

Gizlilik Bildiriminin gerçek versiyonu talep üzerine iletilecektir.

GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ: 1 ARALIK, 2022

 

English version:

Dyninno Turkey Çağrı Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi Privacy Notice

on processing candidates’ personal data (CVs etc.)

1. DATA CONTROLLER

Dear Employee Candidate,

Thank you for your interest in our company and your application.

We as, Dyninno Turkey Çağrı Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi (hereinafter referred to as “DYNINNO”, “we”, “our”, “us”, “Company”), having its registered office at MASLAK MAH. BİLİM SOKAK SUN PLAZA BLOK:5A İÇKAPI NO: 62 SARIYER – ISTANBUL, Türkiye, attach a great deal of value to human rights.

In this context, within the scope of your job application to the DYNINNO, we as DYNINNO have prepared this “Privacy Notice on Processing Employee Candidates’ Personal Data” (“Privacy Notice”) to inform you of the personal data we process in the capacity of “data controller” pursuant to the Law No. 6698 on Protection of Personal Data (“LPPD”), the purposes for processing such data, the legal grounds and methods for the collection and processing of personal data, the recipient groups to whom your personal data may be transferred, the purposes for such transfers and your rights under the LPPD.

2. WHAT DATA WE COLLECT ABOUT EMPLOYEE CANDIDATES?

We collect employee candidates’ personal data due to Our interests and requirements to determine the eligibility of an employee candidate, special labor legislations, and relevant national and local/state laws and regulations. In this context, we collect and process the following types of Data:

  • Identity Information: Name, surname, government issued ID number, social security number or similar;
  • Contact Information: Address, e-mail address and telephone number;
  • Professional Experience: CVs, cover letters, social network data and other information specifically relevant to a particular vacancy.
  • Other (Reference Related Information): the content of telephone conversations, references from previous jobs indicated on the CV, contact details of colleagues from previous jobs for detailed feedback (for example, towards the end of a selection process when there are only a few candidates left).

Please note that in case where you provide third persons personal data, you are responsible for ensuring that your former colleagues have been made aware and do not object to the processing of their personal data (name, position, place of work, telephone, e-mail, etc.) for the purposes mentioned in this disclaimer.

3. COLLECTION METHOD, LEGAL GROUND AND PURPOSE OF PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA

Your Personal Data, is collected within the scope of your job application to DYNINNO through the information you send to the Company in writing through different channels (such as hand delivery, mail or e-mail) and documents such as CV, application form, and information submitted by employment and consultancy companies that the Company works with, and/or applications, CVs and candidate information submitted to the Company through various career portals and websites, information obtained during the interviews with the Company that can be made orally (face-to-face, telephone, teleconference, video conference, etc.) and interviews with the people you refer to in your application documents and is processed by the Company through automatic methods (electronic systems and programs used by the company) and non-automatic methods (physical file and record keeping) for the purposes stated below.

Your Personal Data is processed within the scope of the evaluation of job applications, reference check processes based on the legal reason that it is necessary to process the personal data of the parties to the contract, provided that it is directly related to the establishment or performance of the contract, for the purposes of carrying out the application processes of employee candidates, evaluating the suitability of your qualifications, experiences and competencies as a candidate for the position to be assigned, conducting the selection and placement processes of the employee candidate and conducting communication activities within the scope of these processes. Also, your personal data is kept by Company as to future vacancies for 2 years based on the legal reason that processing of data is necessary for the legitimate interests pursued by the data controller, provided that this processing shall not violate the fundamental rights and freedoms of the data subject.

4. DATA RETENTION

We will keep your information for the various periods necessary for the purposes for which the data was collected during your recruitment process and employment. We will keep the information for a longer period where required by law. At the end of these periods we will securely destroy your personal data in accordance with applicable laws and regulations.

5. TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA

Your name, previous work experience and reference information are shared with the people you specify as a reference in your job application for the purpose of reference check and limited to the data required for this.

Also, in case of any dispute, your Personal Data within the scope of your job application will be shared with legal authorities/judicial bodies and lawyers and consultants from whom the Company receives legal support services, to the extent and limited to the relevant dispute.

If you consent, your Personal Data may be transferred to our Company headquarters and subsidiaries in different countries, as well as to be kept in servers located abroad.

6. YOUR RIGHTS UNDER LPPD

Within the framework of the LPPD and other legislation in force, you have a number of rights in relation to your information. Where you contact us to exercise your rights, we will not charge any fee as a rule and will respond that request within a month. We may request a fee when our explanation on your queries takes more than 10(ten) pages. If you prefer to receive answers on your queries via recording medium such as CD or flash memory, the fee that we may request cannot exceed that media’s cost.

7. APPLICATIONS TO THE COMPANY WITHIN THE SCOPE OF YOUR RIGHTS

If you have any questions or requests regarding your personal data, similar to the other matters on human resources processes of our Company, you can send your enquiries and requests by sending an email to privacy.tr@dyninno.com. Your enquiries and requests shall be answered with transparency to the extent allowed by the applicable legislation, Company policies and procedures and the technical and administrative facilities. As for the official applications to be made to data controllers within the scope of secondary legislation, we remind you that the application must contain information such as name, surname, Turkish ID number (nationality and passport number for foreigners) of the applicant and the address to which the answer will be sent.

8. AMENDMENTS AND EFFECTIVE DATE

We might make minor amendments to this Privacy Notice which shall not have a negative impact to employee candidates’ privacy, except if laws are set otherwise.

n case of material changes, we will definitely publish such amendments and amended Privacy Notice on our websites and notify employee’ candidates either by email or by pop-up windows within corporate communication systems.

Amendments shall enter into force on the Effective Date.

Actual version of the Privacy Notice is available on request.

The Effective Date of Privacy Notice: December 1, 2022